Sådan håndterer vi data om dig til kreditmæssigt brug

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.

Hvilken type personoplysninger behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, vi behandler om dig, betegnes som kreditoplysninger. Formålet med behandlingen af oplysningerne er, at gøre vores kunder i stand til at foretage en retvisende bedømmelse af din økonomiske solitiet og kreditværdighed med udgangspunkt i oplysningerne.

De kreditoplysninger vi indsamler varierer, alt efter om du er privatperson eller virksomhed.

Vi indsamler og behandler kun almindelige personoplysninger til brug for bedømmelse af din økonomiske soliditet og kreditværdighed. Som kreditoplysningsbureau indsamler og behandler vi således ikke følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold eller oplysninger om CPR-numre som led i vores forretningsmæssige aktiviteter. Læs mere om de typer af oplysninger vi registrerer til brug for kreditvurdering nendenfor.

Læs mere om de typer af oplysninger vi registrerer

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler udelukkende dine personoplysninger til brug for bedømmelse af din økonomiske soliditet og kreditværdighed, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende ret.

Oplysningerne videregives til vores til enhver tid værende kunder med det formål at gøre kunderne i stand til at foretage en retvisende bedømmelse af din økonomiske solitiet og kreditværdighed med udgangspunkt i oplysningerne.

Vores behandling af kreditoplysninger om dig kan få betydning for din kreditværdighed. Dette betyder, at du i forbindelse med en registrering af oplysninger hos os kan blive forhindret i at købe på kredit og/eller optage lån.

Hvis vi registrerer oplysninger om dig, vil du modtage en registreringsmeddelelse, hvor vi informerer om, hvilke oplysninger vi har registreret og på hvilket grundlag, hvor længe vi forventer at opbevare oplysningerne, samt hvordan du kan gøre dine rettigheder gældende i forbindelse med den konkrete registrering.

Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Vi behandler oplysningerne om dig med hjemmel i de særlige regler, der er gældende for kreditoplysningsbureauers behandling af person- og virksomhedsoplysninger i databeskyttelseslovens [kapitel 5].

Deling af personoplysninger

Oplysningerne videreformidles til vores kunder og vores koncernforbundne selskabers kunder til brug for kreditvurdering i forbindelse med etablering af kunde- og/eller kreditforhold, moni-torering i forbindelse med løbende kreditforhold eller i forbindelse med stillingsbesættelse, når der er tale om særligt betroede stillinger.

Vores kunder opererer inden for en bred vifte af brancher, såsom:

  • Forsyning (el, gas mv.)
  • Engroshandel og detailhandel
  • Forsikring
  • Bank og finansiering
  • Administrative tjeneste- og supportydelser
  • Sundhed og socialt arbejde
  • Byggeri
  • Produktion


Internationale overførsler af dine personoplysninger

Oplysningerne kan overføres til modtagere uden for Danmark. Det betyder, at oplysningerne vil kunne blive opbevaret af modtagere i udlandet. I forbindelse med videreformidling af oplysningerne til udlandet sikres det, at oplysningerne er underlagt mindst det samme sikkerhedsniveau som i Danmark.

Dataintegritet og -sikkerhed

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Når der ikke længere er behov for at opbevare kreditoplysningerne, sikrer vi, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan endvidere anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på customercare@bisnode.dk for så vidt angår de oplysninger, som behandles af Bisnode og på e-mail: debitor@registret.dk for så vidt angår de oplysninger, som behandles af Debitor Registret. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: dt@datatilsynet.dk

__________

Opdateringer
Vi evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.